Số đặt lệnh trực tiếp: 1900545461 hoặc (04)35779999 - Chăm sóc khách hàng: (04)35730077 - email: info@ivs.com.vn. Bảng giá hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Chrome, Fire fox, Safari, Internet Explorer 7 trở lên.
HNX: HNX30 VN-index: VN30-INDEX:
GD:KL: GT: KL: GT: GD:KL: GT: KL: GT:
   
   
HNX HSX Tổng hợp |
Mã CK: Nguồn lấy thông tin: HSX. Thời gian trễ: 2s. KL x 1000 | Giá x 1000
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Cao nhất Thấp nhất ∑ dư mua ∑ dư bán NN mua NN bán
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 +/- Giá KL ∑ KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3